Všeobecné obchodné podmienky

Mŕtva manželka

A priest above the grave of his wife

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Prevádzkovateľ


Internetový obchod na stránke mrtvamanzelka.cz (ďalej len „internetový obchod“) prevádzkuje fyzická osoba – Mgr. Michal Lajcha, Martina Kukučína 12, 914 01  Trenčianska Teplá, Slovenská republika, DIČ: 1124449095 (ďalej aj len „prevádzkovateľ“ alebo „predávajúci“).

Bankové spojenie (SK):
Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK83 1100 0000 0029 3843 8440

Bankové spojenie (CZ):
Banka: Česká spořitelna, a.s.
IBAN: CZ97 0800 0000 0030 8183 7083

 

Produkty, ktoré sú predmetom predaja na tejto stránke, sú výhradným duševným vlastníctvom predávajúceho v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Kupujúci je oprávnený používať poskytnuté produkty výhradne na vlastné účely. Nie je oprávnený produkty nijakým spôsobom šíriť ani sprostredkúvať tretím osobám. Pre prípad porušenia autorských práv predávajúceho akoukoľvek formou a spôsobom, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho zmluvnú pokutu, ktorá bude vypočítaná ako súčin ceny online produktov v čase uzavretia zmluvy a osôb, ktorým boli online produkty predávajúceho sprístupnené prostredníctvom neoprávnenej činnosti kupujúceho.

Kontaktná a reklamačná adresa:
SHOP SUPPORT, s.r.o.
Fraňa Kráľa 838
966 81  Žarnovica
Slovenská republika

Emailová adresa internetového obchodu: objednavky@mrtvamanzelka.cz

2. Kupujúci

 1. Kupujúci je každý návštevník internetového obchodu bez ohľadu na to, či jedná ako spotrebiteľ alebo ako podnikateľ (ďalej len „kupujúci“).
 2. Spotrebiteľom je kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „spotrebiteľ“).
 3. Podnikateľom je kupujúci – osoba, ktorá nie je spotrebiteľom. Za podnikateľa sa považuje taktiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa (ďalej len „podnikateľ“).


1.3. Obchodné podmienky

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len „kúpna zmluva“).
 2. Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Pokiaľ nie je v kúpnej zmluve alebo v jej prílohách výslovne uvedené odchylné dojednania alebo platnosť niektorých ustanovení týchto obchodných podmienok nie je kúpnou zmluvou alebo iným výslovným dojednaním medzi prevádzkovateľom a kupujúcim vylúčená alebo inak modifikovaná, platia v ostatnom pre vzájomné vzťahy zmluvných strán tieto obchodné podmienky.
 3. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku“), všetko
  v aktuálnom znení.
 4. Právne vzťahy predávajúceho s podnikateľom vyslovene neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov.

2. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1. Ponuka tovaru


Ponukou tovaru sa rozumie tovar ponúkaný na stránke internetového obchodu. Ponuka tovaru má informatívny charakter a prevádzkovateľ nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

Upozorňujeme, že predávajúci nie je platiteľom DPH, a teda všetky ceny na stránkach sú finálne pre všetkých zákazníkov.


2.2. Objednávka

 1. Objednávku môže kupujúci vytvoriť pomocou formuláru na stránkach internetového obchodu, v ktorom kupujúci uvedie svoje meno, priezvisko, fakturačnú adresu, dodaciu adresu, emailovú adresu a telefónne číslo. Pri vytvorení objednávky pomocou formuláru
  kupujúci vyberie tovar (kód tovaru), o ktorý má záujem, zvolí počet kusov, spôsob dopravy (čl. 2.4.a)) a spôsob platby (čl. 2.5.a)) a kupujúci potvrdí svoju objednávku, čím podá záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom.
 2. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a týmto porozumel a v celom rozsahu a bez výhrad s nimi súhlasí a zaväzuje sa tieto v plnom rozsahu dodržiavať.


2.3. Uzavretie kúpnej zmluvy


Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorú prevádzkovateľ pošle kupujúcemu na emailovú adresu uvedenú kupujúcim pri vytvorení objednávky.


2.4. Spôsob dopravy

 1. Kupujúci si vyberie spôsob dodania tovaru pri vytváraní objednávky pomocou formuláru na stránkach internetového obchodu, pričom zvolí jeden z ponúkaných spôsobov.
 2. O odoslaní tovaru sa prevádzkovateľ zaväzuje informovať kupujúceho na elektronickú adresu uvedenú kupujúcim pri vytvorení objednávky.
 3. Odoslaním objednaného tovaru sa rozumie jeho odoslanie na dodaciu adresu uvedenú kupujúcim pri vytvorení objednávky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pripočítať náklady na zaslanie tovaru kupujúcemu k sume objednávky podľa aktuálneho cenníka
  prepravcu.
 4. V prípade požiadavky kupujúceho o zaslanie tovaru do zahraničia si prevádzkovateľ vyhradzuje právo pripočítať k cene dopravy náklady za dopravu do zahraničia, o ktorých vopred upovedomí kupujúceho.


2.5. Spôsob platby

 1. Prevádzkovateľ ponúka na výber z týchto spôsobov platby: bankovým prevodom po dokončení objednávky a na dobierku pri prevzatí
  tovaru od prepravcu.
 2. Pri voľbe platby bankovým prevodom, uhradí kupujúci cenu objednávky pred jej vybavením na bankový účet prevádzkovateľa. Pre vybavenie objednávky je potrebné uhradiť platbu pod variabilným symbolom, ktorým je číslo objednávky (bez písmen) a ktorý
  kupujúci získa pri dokončení objednávky. V prípade platby za tovar formou bankového prevodu sa považuje kúpna cena uhradená dňom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
 3. V prípade platby na dobierku pri prevzatí tovaru od prepravcu si prevádzkovateľ vyhradzuje právo pripočítať náklady za vybavenie dobierky k sume objednávky podľa aktuálneho cenníka prepravcu.

3. Dodanie tovaru

3.1. Dodacia doba


Prevádzkovateľ sa zaväzuje odoslať tovar kupujúcemu v najbližšom možnom termíne tak, že tovar odovzdá na prepravu prepravnej spoločnosti. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody spôsobené omeškaním zaslania alebo doručenia tovaru z akéhokoľvek dôvodu.


3.2. Preprava, doručenie a prevzatie tovaru


Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k zakúpenému tovaru jeho prevzatím. Okamihom prevzatia tovaru taktiež na kupujúceho prechádza nebezpečenstvo škody na tovare. Doklad o zaplatení bude odoslaný na email uvedený pri objednávke. Na tomto doklade je uvedený dátum predaja, označenie výrobku, kúpna cena výrobku a celková cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil a údaje o predávajúcom, ako aj kupujúcom.

Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb to bezodkladne riešiť s prepravcom a informovať predávajúceho. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky sa odporúča kupujúcemu zásielku od prepravcu neprevziať a vyplniť záznam o poškodení zásielky. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar bol neporušený a nepoškodený.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

4.1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim

 1. V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, a to písomne na korešpondenčnú alebo internetovú adresu prevádzkovateľa, ktoré sú uvedené v úvodných ustanoveniach čl. I. týchto obchodných podmienok.
 2. Spotrebiteľ môže na odstúpenie od zmluvy použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je prílohou týchto obchodných podmienok. Nájdete ho na tomto odkaze.
 3. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy tovar, vrátane všetkých jeho častí a príslušenstva, a to na korešpondečnú adresu prevádzkovateľa uvedenú v úvodných ustanoveniach čl. I. týchto obchodných podmienok.
 4. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, vrátiť všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie tovaru, a to v zásade rovnakým spôsobom, ako ich prijal.
 5. Prevádzkovateľ nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, než mu spotrebiteľ tovar neodovzdá (nedoručí) alebo nepreukáže, že tovar prevádzkovateľovi odoslal.


4.2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy prevádzkovateľom

 1. V prípade, keď nebude prevádzkovateľ schopný objednaný tovar dodať kupujúcemu za dohodnutých podmienok v kúpnej zmluve, resp. ho nebude môcť z dôvodov nie na jeho strane dodať vôbec, vyhradzuje si prevádzkovateľ právo od kúpnej zmluvy s kupujúcim odstúpiť.
 2. Pokiaľ prevádzkovateľ odstúpi od kúpnej zmluvy je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho na elektronickú adresu uvedenú kupujúcim pri vytvorení objednávky. Ďalej je povinný vrátiť kupujúcemu plnú kúpnu cenu tovaru, pokiaľ už bola uhradená.

5. Záručná doba a spôsob reklamácie

5.1. Záručná doba a jej plynutie


Záručné podmienky na tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Záruka na tovar začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom. Na tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnia v záručnej dobe.


5.2. Vady tovaru


Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať o výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

5.3. Spôsob reklamácie tovaru


Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená, a to písomne na korešpondenčnú alebo emailovú adresu prevádzkovateľa tak ako sú uvedené v úvodných ustanoveniach čl. I. týchto obchodných podmienok. Za vybavenie reklamácie sa považuje ukončenie reklamačného konania buď výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny za tovar, vyplatením primeranej zľavy z ceny, doručením písomnej výzvy na prevzatie plnenia alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.


6. Ochrana osobných údajov


6.1. Súhlas kupujúceho so spracovaním osobných údajov


Kupujúci berie na vedomie, že odoslaním objednávky poskytne prevádzkovateľovi osobné údaje v rozsahu svojho mena, priezviska, korešpondečnej adresy, dodacej adresy, telefónneho čísla a emailovej adresy, príp. aj titulu; resp. v rozsahu názvu, sídla spoločnosti, identifikačného čísla, daňového identifikačného čísla (ďalej aj len ako „osobné údaje“), ktoré bude prevádzkovateľ spracúvať v rámci predzmluvných vzťahoch s kupujúcim, ktoré sú nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje v objednávacom formulári uvádzať správne a pravdivo, a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov.

Kupujúci súhlasí so sprístupnením svojich osobných údajov v zmysle § 4 ods.2 písm. g) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a to za účelom realizácie doručenia objednaného tovaru Kupujúcemu.

Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu ako spracovateľa. Osobné údaje budú spracované po dobu neurčitú v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.


6.2. Odvolanie súhlasu kupujúceho so spracovaním osobných údajov


Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci pri dodržaní obmedzení nevyhnutných na dokončenie realizácie zmluvných, pred-zmluvných a/alebo iných vzťahov, záväzkov a povinností, vzniknutých v súvislosti s kúpou tovaru kedykoľvek bezplatne odvolať, a to písomne na korešpondenčnú alebo internetovú adresu prevádzkovateľa, ktoré sú uvedené v úvodných ustanoveniach čl. I. týchto obchodných podmienok.

7. Záverečné ustanovenia

V prípade, že by niektoré ustanovenia týchto obchodných podmienok boli z akýchkoľvek dôvodov neplatné alebo neúčinné, nevyvoláva táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí obchodných podmienok alebo kúpnej zmluvy. Znenie týchto obchodných podmienok môže prevádzkovateľ meniť a dopĺňať. Zmenené obchodné podmienky sú účinné dňom ich zverejnenia. Práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vzniknuté pred dňom nadobudnutia účinnosti nového znenia obchodných podmienok nie sú zmenou dotknuté. Zmluvné strany sa dohodli, že na prejednanie akýchkoľvek sporov medzi prevádzkovateľom a kupujúcim je daná právomoc súdom Slovenskej republiky. Prípadné spory medzi prevádzkovateľom a spotrebiteľom je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, tak zmluvné strany si dojednávajú, že vzťah založený kúpnou zmluvou, ako aj všetky prípadné spory z neho vyplývajúce, sa riadia právom Slovenskej republiky.