6. Ochrana osobných údajov


6.1. Súhlas kupujúceho so spracovaním osobných údajov


Kupujúci berie na vedomie, že odoslaním objednávky poskytne prevádzkovateľovi osobné
údaje v rozsahu svojho mena, priezviska, adresy trvalého bydliska vrátane PSČ, telefónneho
čísla a emailovej adresy resp. v rozsahu názvu, sídla spoločnosti, identifikačného čísla,
daňového identifikačného čísla (ďalej aj len ako „osobné údaje“), ktoré bude prevádzkovateľ
spracúvať v rámci predzmluvných vzťahoch s kupujúcim, ktoré sú nevyhnutné na plnenie
kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje v objednávacom formulári
uvádzať správne a pravdivo, a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať
predávajúceho o zmene svojich osobných údajov.
Kupujúci súhlasí so sprístupnením svojich osobných údajov v zmysle § 4 ods.2 písm. g)
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a to za
účelom realizácie doručenia objednaného tovaru Kupujúcemu.
Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu ako
spracovateľa. Osobné údaje budú spracované po dobu neurčitú v elektronickej podobe
automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.


6.2. Odvolanie súhlasu kupujúceho so spracovaním osobných údajov


Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci pri dodržaní obmedzení
nevyhnutných na dokončenie realizácie zmluvných, pred-zmluvných a/alebo iných vzťahov,
záväzkov a povinností, vzniknutých v súvislosti s kúpou tovaru kedykoľvek bezplatne
odvolať, a to písomne na korešpondenčnú alebo internetovú adresu prevádzkovateľa, ktoré sú
uvedené v úvodných ustanoveniach čl. I. týchto obchodných podmienok.